AGB

Im Moment sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur auf Niederländisch verfügbar.

 1. Toepassing
 2. Reserveringen
 3. Wijzigingen in de overeenkomst
 4. In-de-plaatsstelling
 5. Prijzen
 6. Extra kosten
 7. Betalingen
 8. Aankomst en vertrek
 9. Reglementen
 10. Huisdieren
 11. Gebruik accommodatie; inventaris
 12. Borgsom
 13. Annuleringskosten
 14. Vooruit reserveren
 15. Overmacht en wijziging
 16. Opzegging
 17. Aansprakelijkheid
 18. Klachten
 19. Toepasselijk recht
 20. Reisdocumenten
 21. Privacy
 22. Algemeen

 

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Heemskerk Veehouderij VOF of aan haar gelieerde ondernemingen (‚Appartementen Huis ter Lucht‘ of „Huis ter Lucht“).
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‚huurder‘ verstaan: de persoon die met Heemskerk Veehouderij VOF een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of gezamenlijke ruimte. Onder het begrip ‚gebruiker‘ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder meegenomen personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of gezamenlijke ruimte en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Heemskerk Veehouderij VOF wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Top
2. Reserveringen
2.1 Appartementen Huis ter Lucht neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Appartementen Huis ter Lucht behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Appartementen Huis ter Lucht uw reservering in behandeling neemt, zendt Appartementen Huis ter Lucht u een digitale bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Appartementen Huis ter Lucht.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een digitale bevestiging/factuur, dan dient u contact op te nemen met Appartementen Huis ter Lucht, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Appartementen Huis ter Lucht komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Appartementen Huis ter Lucht de digitale bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of gezamenlijke ruimte en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
Top
3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Appartementen Huis ter Lucht niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Appartementen Huis ter Lucht om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Appartementen Huis ter Lucht uw wijzigingen accepteert, kan Appartementen Huis ter Lucht u wijzigingskosten in rekening brengen.
3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan, tenzij anders afgesproken. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
Top
4. In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of gezamenlijke ruimte onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Appartementen Huis ter Lucht.
4.2 Indien u en Appartementen Huis ter Lucht zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Appartementen Huis ter Lucht voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
Top
5. Prijzen
5.1 U bent aan Appartementen Huis ter Lucht verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Appartementen Huis ter Lucht (personeel, energie, e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Appartementen Huis ter Lucht het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Appartementen Huis ter Lucht is verzonden, tenzij anders is afgesproken.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Top
6. Extra kosten
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook kosten verschuldigd voor bedlinnen (als u als extra persoon wordt aangemerkt), schoonmaken en afgenomen voorzieningen die met naam en toenaam op de berekening/offerte/factuur worden vermeld.
Top
7. Betalingen
7.1 De borg van de totale reservering dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Appartementen Huis ter Lucht.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Appartementen Huis ter Lucht uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Appartementen Huis ter Lucht als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag -huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Appartementen Huis ter Lucht, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Appartementen Huis ter Lucht u het gebruik van de accommodatie en/of gezamenlijke ruimte en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Appartementen Huis ter Lucht, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval Appartementen Huis ter Lucht u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Appartementen Huis ter Lucht zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Appartementen Huis ter Lucht als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Appartementen Huis ter Lucht in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Appartementen Huis ter Lucht heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 Appartementen Huis ter Lucht heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
Top
8. Aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie voor 11.00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien u de overeenkomst met Appartementen Huis ter Lucht voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Appartementen Huis ter Lucht daarmee akkoord gaat, is Appartementen Huis ter Lucht steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of gezamenlijke ruimte en/of andere faciliteit eerder wordt beeindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.
Top
9. Reglementen
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Appartementen Huis ter Lucht voor de accommodatie vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Reglement, te vinden in alle accommodaties.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de incheck te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Appartementen Huis ter Lucht besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld, tenzij door u met Appartementen Huis ter Lucht anders is overeengekomen.
9.4 Appartementen Huis ter Lucht behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de accommodaties. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en in de wasmanden bij de voordeur van de appartementen leggen, keuken, koelkast schoonmaken, „uitgewisselde items“ weer terugbrengen naar de accommodatie/gezamenlijke ruimte waar het vandaan komt, vuilniszakken in de container plaatsen).
9.6 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te gebruiken/huren van Appartementen Huis ter Lucht.
9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Reglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Appartementen Huis ter Lucht het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het erf te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.8 Indien het management van Appartementen Huis ter Lucht ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de appartementen en/of overige faciliteiten te verschaffen.
Top
10. Huisdieren
10.1 Alleen in accommodatie 15 E worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Appartementen Huis ter Lucht toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Appartementen Huis ter Lucht een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Appartementen Huis ter Lucht behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in de overige accommodaties.
10.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
10.4 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.
Top
11. Gebruik accommodatie; inventaris
11.1 De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of overige faciliteiten, gebruik van de accommodatie en/of overige faciliteiten en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Appartementen Huis ter Lucht en wordt van de borg ingehouden indien deze toereikend is. Is de borg niet toereikend, dan zal onmiddellijk ter plaatse de schade worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
Top
12. Borgsom
12.1 Appartementen Huis ter Lucht vraagt van u als aanbetaling van het verblijf altijd een borgsom. De borgsom bedraagt € 100 per accommodatie en/of overige faciliteiten, maar kan bij huur door groepen door Appartementen Huis ter Lucht worden verhoogd.
12.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Appartementen Huis ter Lucht kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
12.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Appartementen Huis ter Lucht gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of overige faciliteiten te ontzeggen.
12.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Appartementen Huis ter Lucht bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
12.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Appartementen Huis ter Lucht op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
Top
13. Annuleringskosten
13.1 Indien een reservering (gedeeltelijk) wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten bedragen altijd € 25 administratiekosten. Bij annulering vanaf de 6e week tot 28 dagen voor de dag van aankomst bedragen de annuleringskosten 50% van de totale kosten/overeengekomen huurprijs. Bij annulering binnen 28 dagen voor de dag van aankomst of later zijn de kosten 100% van de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.
13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
Top
14. Vooruit reserveren
14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 25 vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.
Top
15. Overmacht en wijzigingen
15.1 In het geval Appartementen Huis ter Lucht al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van Appartementen Huis ter Lucht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Appartementen Huis ter Lucht, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Appartementen Huis ter Lucht het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Appartementen Huis ter Lucht zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
Top
16. Opzegging
16.1 Appartementen Huis ter Lucht heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
Top
17. Aansprakelijkheid
17.1 Appartementen Huis ter Lucht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Appartementen Huis ter Lucht..
17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Appartementen Huis ter Lucht is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
17.3 Appartementen Huis ter Lucht is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000 bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500 per huurder/gebruiker per verblijf.
17.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Appartementen Huis ter Lucht ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
17.6 U vrijwaart Appartementen Huis ter Lucht voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
Top
18. Klachten
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Appartementen Huis ter Lucht kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Appartementen Huis ter Lucht, Jaagpad 15, 1424 PT DE KWAKEL o.v.v. NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit de accommodatie de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
Top
19. Toepasselijk recht
19.1 Op de overeenkomst tussen u en Appartementen Huis ter Lucht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Top
20. Reisdocumenten
20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Appartementen Huis ter Lucht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
Top
21. Privacy
21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.
21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Appartementen Huis ter Lucht, Jaagpad 15, 1424 PT DE KWAKEL of per e-mail naar www.huisterlucht.nl
Top
22. Algemeen
22.1 Kennelijke druk en zetfouten op welke manier dan ook binden Appartementen Huis ter Lucht niet.
22.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
Top